l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou
18. 1. 2021

Se dvěma odvoláními se musí vypořádat úředníci z Ministerstva dopravyČR. Obě byla podána proti územnímu rozhodnutí na úsek dálnice D35Litomyšl – Janov, I.…

17. 12. 2020

Krajský úřad Pardubického kraje vydal 15. prosince územní rozhodnutí oumístění stavby úseku D35 u Litomyšle. Konkrétně jde o 5,31 km dlouhoučást nazvanou "D35…

Úseky dálnice

Zprovozněno
V realizaci
Předpoklad zahájení 2022
Předpoklad zahájení 2023
Předpoklad zahájení 2024
Předpoklad zahájení 2025
Olomouc – Lipník n. B. (35,3 km)
(zprovozněno 2007)
Křelov - Slavonín, 2. etapa (3,3 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2026)
Mohelnice – Olomouc (26,1 km)
(zprovozněno 1985)
Staré Město – Mohelnice (18,2 km)
(předpokl. realizace 2025 - 2028)
Opatovec – Staré Město (16,6 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2028)
Janov – Opatovec (11,7 km)
(předpokl. realizace 2022 - 2026)
Litomyšl – Janov (10,4 km)
(předpokl. realizace 2023 - 2026)
Džbánov - Litomyšl (7,6 km)
(předpokl. realizace 2023 - 2026)
Vysoké Mýto - Džbánov (6,0 km)
(předpokl. realizace 2022 - 2026)
Ostrov – Vysoké Mýto (7,0 km)
(předpokl. realizace 2023 - 2026)
Časy – Ostrov (14,7 km)
(zprovoznění 2022)
Opatovice – Časy (12,6 km)
(zprovoznění 2021)
Sedlice – Opatovice (4,2 km)
(zprovozněno 2009)
Sadová - Plotiště (7,5 km)
(předpokl. realizace 2023 - 2026)
Hořice - Sadová (10,5 km)
(předpokl. realizace 2023 - 2025)
Úlibice - Hořice (16,3 km)
(předpokl. realizace 2023 - 2026)
Úlibice - obchvat (1,6 km)
(předpokl. realizace 2025 - 2028)
dálnice
silnice I. třídy (směrově dělené)
silnice I. třídy
silnice II. třídy
číslo dálnice
číslo silnice I. třídy
státní hranice
města (obce s rozšířenou působností)
zprovozněné úseky
úseky v realizaci
předpoklad zahájení 2022
předpoklad zahájení 2023
předpoklad zahájení 2024
předpoklad zahájení 2025

Novinky

Územní rozhodnutí zatím není pravomocné

18. 1. 2021
Se dvěma odvoláními se musí vypořádat úředníci z Ministerstva dopravyČR. Obě byla podána proti územnímu rozhodnutí na úsek dálnice D35Litomyšl – Janov, I. etapa, který je součástí plánované D35 kolemLitomyšle. Do doby rozhodnutí není ÚR…

Úsek D35 u Litomyšle má územní rozhodnutí

17. 12. 2020
Krajský úřad Pardubického kraje vydal 15. prosince územní rozhodnutí oumístění stavby úseku D35 u Litomyšle. Konkrétně jde o 5,31 km dlouhoučást nazvanou "D35 Litomyšl-Janov, I. etapa". Tento úsek bude součástídálničního obchvatu města.…

Začala soutěž na stavbu střediska

7. 12. 2020
Nezbytnou součástí každého dálničního tahu je rovněž zázemí, v němž jeumístěno Středisko správy a údržby dálnice (SSÚD). V případě budovanýchúseků D35 mezi Opatovicemi a Ostrovem vznikne SSÚD u Městce (částměstyse Chroustovice v okrese…

Harmonogram přípravy a výstavby

Informace o stavu, přípravě a realizaci dálnice D35 od státní hranice až po Lipník nad Bečvou v jednotlivých úsecích. Harmonogram byl aktualizován k 22. 04. 2020. 
Státní hranice - Hrádek nad Nisou - Bílý Kostel
Tento úsek byl vybudován jako dvoupruhová silnice I.třídy a obchvat obcí Hrádek nad Nisou, Grabštejn a Bílý Kostel.
K dokončení stavby došlo v roce 2014, slavnostně byla tato stavba uvedena do provozu dne 1. 7. 2014.
Bílý Kostel – Liberec
Tento úsek silnice I/35 je stabilizovaný, v komfortním čtyřpruhu. Pouze na území statutárního města Liberec je silnice I.třídy velmi využívaná jako rychlé propojení mezi jednotlivými částmi města a jakákoliv částečná uzavírka či dopravní nehoda má okamžitý vliv na kongesce nejen na tomto průtahu městem, ale i na napojovaných místních komunikacích. Proto ŘSD, Správa Liberec, postupnými kroky zkapacitňuje některé úseky o třetí, většinou kolektorový jízdní pruh. 
Jedná se zejména o úsek MÚK Nákladní a Klatovská, tedy nájezd z ulice Nákladní na I/35 a sjezd na I/14 ve směru na Kunratice a Jablonec nad Nisou (kde poslední úsek se právě v období let 2016-2018 přestavuje ze silnice III.třídy na přeložku I/14). Podobně se připravuje kolektorový třetí jízdní pruh i v obráceném směru z nájezdu ze silnice I/14 ke sjezdu do Košické ulice (nejkratší spojení do dolního centra města).
Liberec - Turnov
Také tento úsek silnice I/35 je stabilizovaný, v komfortním čtyřpruhu. Pouze hluboké údolí Mohelky a křižovatka silnice I/35 s I/65 – tzv. MÚK Rádelský Mlýn je místem častých dopravních nehod, neboť řešení křižovatky vycházelo z původních intenzit a starého významu těchto silnic. S ohledem na stavebně technické uspořádání větví MÚK, které není v souladu s technickými předpisy, je navržena komplexní přestavba křižovatky. Je navrženo takové technické řešení, které odstraňuje dopravní závady a snižuje riziko dopravních nehod v řešené křižovatce. Zároveň přitom podstatným způsobem vylepšuje technické parametry křižovatky.
V rámci úprav bude odstraněna vratná větev s poloměrem 12 m kolem vnitřní hrany vozovky, bude odstraněno ostré úrovňové křížení tří větví křižovatky, kde není v současné době zajištěn dostatečný rozhled a je zvětšen o 100 m poloměr směrového oblouku na trase I/35 v prostoru křižovatky. V srpnu 2015 byla zpracována technická studie. V červenci 2016 KÚ Libereckého kraje veřejnou vyhláškou rozhodl, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Záměr projektu stavby byl poté schválen v srpnu 2016. Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno v listopadu 2017 a právní moci nabylo v prosinci téhož roku. Následně byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a v říjnu 2018 byla podána žádost o stavební povolení. V dubnu 2019 byly dokončeny veškeré výkupy potřebných pozemků pro stavbu. Dne 1. 8. 2019 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. S realizací stavby se počítá v letech 2019 až 2022.
Ohrazenice - Úlibice
V listopadu 2016 byla na stavbu dokončena technická studie, která byla podkladem pro zpracování oznámení EIA. V květnu 2016 byly zveřejněny závěry zjišťovacího řízení, podle kterých bude příprava pokračovat vypracováním dokumentace EIA.
V minulosti byly posuzovány varianty vedení I/35 podél silnice I/35 a I/16 a také ve směru na Železný Brod a Semily. Na základě vyhodnocení zpracovaných studií byl vybrán koridor vedení podél silnice I/35. Na základě celkového posouzení byly k dalšímu sledování vybrány dvě varianty: varianta 4 – kombinovaná – a varianta 3 S 13,5/80 (2+1).

Probíhá zpracování dokumentace EIA, předpoklad vydání stanoviska je v roce 2020.

Jičín – Hradec Králové
Tento úsek má délku 36 km a je připravován v kategorii R 25,5/120. Předpokládá se budování dálnice D35 po etapách, postupně ve 4 stavbách. Na tomto úseku jsou zpracovány všechny dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a probíhá verifikace EIA ( Stanovisko MŽP bylo vydáno  4. 7. 2008 pro celý 36 km úsek a Závazné stanovisko k ověření souladu pro celý úsek bylo vydáno 14. 10. 2015).

Kromě stavby Úlibice-obchvat mají všechny tři ostatní úseky vydaná pravomocná územní rozhodnutí. Na úsecích Úlibice-Hořice a Hořice-Sadová probíhá od roku 2019 majetkoprávní příprava. Trasa je v katastrálních mapách rozdělena až k MÚK Plotiště, kde D35 navazuje na stavbu D11 Hradec Králové-Smiřice.

stavba D35 Úlibice obchvat
délka :1,641 km R 35 a 1,983 km I/16, součástí je MÚK Úlibice
Stavba D35 Úlibice – obchvat byla rozdělena na tři dílčí přípravné etapy, a to především z důvodu zajištění platnosti stanoviska EIA a zároveň získání územního rozhodnutí. Dne 2. 2. 2017 nabylo právní moci územní rozhodnutí na stavbu „D35 Úlibice – obchvat, stavba 1. – MÚK Úlibice“. Také stavba „D35 Úlibice-obchvat, 2. stavba“ má vydané pravomocné ÚR.
Obec Úlibice zpracovala nový územní plán, ve které je zakreslen aktualizovaný koridor D35 včetně koridoru pro přeložku a rozšíření na čtyřpruh silnice I/16, jako veřejně prospěšná stavba. Územní plán byl schválen a vydán v prosinci 2017, právní moci nabyl 12. 1. 2018. Čistopis DÚR na přeložku silnice I/16 byl dokončen. V lednu 2018 byla zahájena inženýrská činnost pro ÚR I/16 Úlibice – obchvat vč. aktualizace dokumentace. Třetí část byla projekčně přiřazena do DÚR k úseku D35 Úlibice–Hořice. Po kompletaci tří DÚR a tří ÚR dojde ke zpracování DSP jako jeden celek stavby „D35 Úlibice – obchvat“. 

V 04/2018 byl dokončen podrobný GTP. Rovněž byla dokončena vizualizace stavby. V lednu 2018 byla odeslána výzva k zahájení IČ pro ÚR „I/16 Úlibice-obchvat“. V červnu 2018 byla přijata žádost o ÚR. V únoru 2019 ale vydalo oddělení památkové péče MÚ Jičín nesouhlasné závazné stanovisko. V březnu 2019 stavební úřad zahájil územní řízení, načež počátkem dubna 2019 proběhlo ústní jednání.

stavba D35 Úlibice - Hořice
délka: 16,346 m, součástí je MÚK Chomutice
V 06/2014 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí a dne 16. 1. 2017 bylo územní rozhodnutí vydáno. Právní moci nabylo 18. 2. 2017.

Zezáváznění stanoviska EIA bylo vydáno v 10/2015.

V listopadu 2016 byl odevzdán koncept DSP a byly zpracovány připomínky k dokumentaci. Na konci roku 2017 byl odevzdán čistopis DSP. Byl zpracován bezpečnostní audit, který byl projednán současně s připomínkami k PD.
V rámci přípravy stavby je dokončena vyhledávací studie na umístění SSÚD Chomutice. Dle vyjádření KÚKHK nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.

V červenci 2018 byly zahájeny výkupy pozemků a inženýrská činnost pro stavební povolení. V rámci majetkoprávní přípravy je nutné vypořádat 418 listů vlastnictví. Zároveň probíhá monitoring hladiny podzemních vod. V 12/2018 byl odevzdán koncept DSP pro oboustrannou odpočívku Bílsko. V březnu 2019 byl tento koncept připomínkován, přičemž poté proběhlo vypořádání připomínek.
stavba D35 Hořice - Sadová
délka 10,450 km, součástí je MÚK Hořice
Dne 17. 12. 2012 bylo vydáno ÚR a následně bylo napadeno. Dne 19. 4. 2013 odvolací orgán KÚ KHK zamítl námitky v celém rozsahu. ÚR nabylo právní moci dnem 4. 5. 2013. Ve stupni DÚR a vydaném ÚR byl úsek projekčně i finančně ukončen. V roce 2015 byl schválen nový Záměr projektu. V rámci další přípravy byl zpracován čistopis podrobného GP. Čistopis DSP byl dokončen ve 12/2016
Oproti předchozímu stupni přípravy bylo na základě aktualizované hlukové studie rozhodnuto, že místo původních šesti protihlukových stěn vzniknou tři. S redukcí ale nesouhlasily obce, a proto již byla aktualizována DSP a počet stěn byl doplněn v rozsahu ÚR. Byl dokončen bezpečnostní audit stavby. V roce 2019 byly zahájeny výkupy pozemků. Celkem je nutné vypořádat 192 listů vlastnictví. Jsou dokončeny GP, byla opětovně zahájena IČ ke SP a probíhá monitoring hladiny podzemní vody. V červenci 2019 byla uzavřena smlouva na provedení přeložek vysokého napětí. Celkem se jedná o realizaci pěti stavebních objektů.
stavba D35 Sadová - Plotiště
délka 7,537 km, součástí je MÚK Sadová
Agenda přípravy stavby byla v únoru 2014 předána Správě Hradec Králové. V roce 2014 proběhlo zpracování Bezpečnostního auditu na DÚR této stavby, který posloužil i pro nový Záměr projektu.

MŽP dne 21. 1. 2015 oznámilo, že posuzovaný záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Dne 12. 1. 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí. Dne 15. 2. 2017 bylo na Magistrát města Hradec Králové doručeno odvolání obce Všestary proti územnímu rozhodnutí. Dne 22. 3. 2017 vydal Krajský úřad rozhodnutí, kterým zamítl odvolání obce Všestary proti vydanému ÚR. Územní rozhodnutí nabylo právní moci 17. 2. 2017.

Byl zpracován čistopis dokumentace DSP včetně bezpečnostního auditu. Byla dokončena aktualizace hlukové a rozptylové studie na základě dopravního modelu D35 dle posledního sčítání v roce 2016. Probíhá IČ pro stavební řízení. Jsou dokončeny GP po jednotlivých k. ú. a jsou zahájeny výkupy pozemků dle znaleckých posudků. Celkem je nutné vypořádat 118 listů vlastnictví. Probíhá monitoring hladiny podzemní vody. Je dokončena technická studie pro střední odpočívku Střezetice (obec však nesouhlasí s umístěním odpočívky). Bude zpracována DUSP vč. IČ. Toto dopracování bude mít vliv na technické řešení v DSP.

Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice n. L.
Kategorie:R 35 R 24,5/120 a R 25,5/120 -přechod za estakádou v místě odbočovacích a připojovacích pruhů I/37 S 24,5/100

Délka: R 35 4,200 km, I/37 3,920 km

První stavba byla zahájena v listopadu 2006. Stavební práce postupovaly dle harmonogramu, stavba byla 27. 11. 2009 uvedena do provozu, a do konce června 2010 probíhaly dokončovací práce. Tuto stavbu prováděla Skanska DS a.s.
Dne 19. 11. 2008 byl podepsán Schvalovací protokol OPD pro tento projekt (1. a 2. stavba – celkové náklady 3,6 mld. Kč).
Na tuto navazuje 2.stavba -rozšíření stavby o přemostění MÚK Opatovice silnicí D35, tzv. třetí patro. Jedná se o mostní estakádu dl. 1000 m, včetně připojovacích ramp do kruhové křižovatky na východním předmostí v dl. 320 m a 245 m (a stometrový úsek D35 v násypu). Dne 21. 6. 2010 byla stavba zahájena předáním staveniště. Stavbu provedlo sdružení Skanska – Metrostav. Na základě stanoviska Ministerstva dopravy a následného pokynu generálního ředitele byl správcem stavby vydán pokyn k přerušení prací. Tyto práce byly dne 20. 8. 2010 přerušeny. Stavební práce byly znovu obnoveny v červnu 2013 a stavba byla dokončena koncem roku 2015.
Opatovice – Časy
MŽP vydalo na začátku února 2017 souhlasné stanovisko EIA. V dubnu 2017 byl zahájen záchranný archeologický výzkum na trase chystané stavby dálnice, který skončil ve 12/2018. 

ŘSD získalo v 08/2017 stavební povolení na část hlavní trasy a na stavebně nejnáročnější část – více než kilometr dlouhou estakádu od třípatrové křižovatky u Opatovic přes Labe a jeho záplavové území. V 10/2018 ŘSD požádalo o udělení dalších SP na většinu zbylých stavebních objektů. SP byla vydána v 11/2018 a právní moci nabyla v 12/2018. SP je tak platné na celou trasu úseku.
V dubnu 2018 byl s majiteli parcel u Rokytna dojednán poslední prodej pozemků potřebných pro stavbu. K finálnímu převodu do majetku ŘSD došlo v 11/2018. 

V polovině května 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil tendr na dodavatele stavby. ŘSD vyhlásilo 22. srpna 2018 nové výběrové řízení na zhotovitele, přičemž na konci listopadu 2018 obdrželo nabídky na výstavbu. Nejnižší nabídku podalo sdružení firem STRABAG a.s., M - SILNICE a.s., SMP CZ, a.s. – 3,389 mld. Kč bez DPH. Hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku předloženou právě konsorciem vedeným firmou Strabag. Proti výsledku soutěže nebylo v zákonné lhůtě podáno žádné odvolání, takže ŘSD mohlo podepsat s vítězem smlouvu. K uzavření smlouvy poté došlo 31. 1. 2019. Dne 14. 3. 2019 byla zahájena výstavba tohoto úseku. Přepokládaný termín uvedení do provozu je v lednu 2022. Hlavní práce byly zahájené v květnu 2019.
Časy – Ostrov
MŽP vydalo na začátku února 2017 souhlasné stanovisko EIA. ŘSD ČR bude muset při stavbě dálnice zohlednit čtrnáct podmínek, které MŽP stanovilo. 

V dubnu 2017 byl zahájen záchranný archeologický výzkum na trase chystané stavby dálnice. ŘSD postupně žádalo o udělení stavebních povolení. Vydána byla nejdříve SP na čtyři mostní objekty a několik dalších stavebních objektů. SP na hlavní trasu bylo vydáno 6. 3. 2019 a na počátku dubna 2019 nabylo právní moci. Na stavbu jsou tak vydaná všechna pravomocná stavební povolení.
Na začátku června bylo vypsáno druhé kolo výběrového řízení na dodavatele stavby. V rámci tendru bylo vydáno rozhodnutí o vyloučení a nejvýhodnější nabídce, proti kterému byly podány námitky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže námitky neúspěšných uchazečů o zakázku v květnu 2018 zamítl.

ŘSD následně podepsalo smlouvu na realizaci stavby. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 4. prosince 2018.
Ostrov – Vysoké Mýto
Na stavbu je vydáno stanovisko EIA (11/2016 vydáno závazné stanovisko k ověření souladu), zpracována studie proveditelnosti a hodnocení ekonomické efektivnosti stavby (pro celý tah Opatovice–Mohelnice), která byla dne 16. 5. 2014 Centrální komisí MD schválena. Byl zpracován záměr projektu, který byl předložen v 06/2014 ke schválení na MD a dne 4. 9. 2014 byl Centrální komisí MD schválen.
V červenci 2017 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Žádost o územní rozhodnutí byla podána 1. 11. 2017. Pozdržení v přípravě nastalo kvůli změně technického řešení tunelu Homole. V červenci 2018 bylo zahájeno územní řízení a září 2018 se ve Vysokém Mýtě uskutečnilo veřejné projednání. K vydání ÚR ovšem kvůli procesním záležitostem nedošlo a bylo nařízeno nové veřejné projednání územního řízení (v termínu srpen 2019). K vydání územního rozhodnutí došlo 14. dubna 2020. Byl dokončen podrobný geotechnický průzkum, který slouží pro potřeby zpracování dokumentace pro stavební povolení. V prosinci 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele DSP a v lednu 2020 došlo k podpisu smlouvy.
Vysoké Mýto - Džbánov
Na stavbu je vydáno stanovisko EIA, zpracována studie proveditelnosti a  hodnocení ekonomické efektivnosti stavby, která byla dne 16. 5. 2014 Centrální komisí MD schválena. Byl zpracován záměr projektu, který byl předložen v  06/2014 ke schválení na MD a  dne 4. 9. 2014 byl Centrální komisí MD schválen.

V lednu 2017 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Provedena byla inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Veřejné projednání územního řízení se uskutečnilo ve Vysokém Mýtě 21. 2. 2018. Stavební úřad vydal 25. dubna 2018 územní rozhodnutí o umístění komunikace. Proti vydanému ÚR bylo poté podáno odvolání.

Odvolání krajský úřad zamítl jako bezpředmětné, ale přesto vrátil územní řízení před fázi veřejného projednání, a to z důvodu procesních chyb. Opětovné veřejné projednání se ve Vysokém Mýtě uskuteční na konci září 2019. K vydání nového územního rozhodnutí došlo 13. 2. 2020, přičemž v dubnu 2020 nabylo toto ÚR právní moci. Byl proveden podrobný geotechnický průzkum, který bude sloužit pro potřeby zpracování dokumentace pro stavební povolení. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele DSP a byl již vydán pokyn k zahájení prací na zpracování DSP.

Džbánov – Litomyšl
Na stavbu je vydáno stanovisko EIA, zpracována studie proveditelnosti a hodnocení ekonomické efektivnosti stavby (pro celý tah Opatovice–Mohelnice), která byla dne 16. 5. 2014 Centrální komisí MD schválena. Byl zpracován záměr projektu, který byl předložen v 06/2014 ke schválení na MD a dne 4. 9. 2014 byl Centrální komisí MD schválen.

Dne 8. 11. 2018 bylo zahájeno územní řízení a dne 14. 12. 2018 se uskutečnilo veřejné projednání. Kvůli procesním chybám však stavební úřad územní rozhodnutí o umístění komunikace nevydal a veřejné projednání se tak musí opakovat. (termín září 2019). K vydání územní rozhodnutí došlo 16. 12. 2019. Proti ÚR však bylo podáno jedno odvolání, a tak nemohlo nabýt právní moci.

Pardubický kraj na konci dubna 2018 odsouhlasil, aby tento úsek stavby D35 dostal výjimku ze stavební uzávěry, která platí mezi obcemi Pekla a Cerekvice nad Loučnou, kde jsou cenné zdroje pitné vody. Trasa prochází OPVZ Pekla a z toho důvodu byla přijata potřebná technická opatření a probíhá detailní monitoring a průzkumy v tomto území. Provádí se podrobný geotechnický průzkum, který bude sloužit pro potřeby zpracování dokumentace pro stavební povolení (dokončení v 02/2020).

Oproti předcházejícímu stavu přípravy byl tento úsek zkrácen. Trasa končí za MÚK Řídký.

Litomyšl – Janov
Na stavbu je vydáno stanovisko EIA, zpracována studie proveditelnosti a hodnocení ekonomické efektivnosti stavby (pro celý tah Opatovice–Mohelnice), která byla dne 16. 5. 2014 Centrální komisí MD schválena. Byl zpracován záměr projektu, který byl předložen v 06/2014 ke schválení na MD a dne 4. 9. 2014 byl Centrální komisí MD schválen.

V březnu 2018 bylo zahájeno územní řízení a dne dubnu 2018 se v Litomyšli uskutečnilo veřejné projednání. V září 2018 byla upravena žádost o ÚR v důsledku posunu trasy v okolí osady Kornic. Územní rozhodnutí nebylo stavebním úřadem vydáno, a to z důvodu přezkumu oponentní hlukové studie dodané jednou z dotčených obcí. Opětovné projednání ÚŘ se uskutečnilo v Litomyšli dne 5. 8. 2019. K vydání územní rozhodnutí došlo 16. 12. 2019. Proti ÚR však bylo podáno jedno odvolání, a tak nemohlo nabýt právní moci. Byl proveden podrobný geotechnický průzkum, který bude sloužit pro potřeby zpracování dokumentace pro stavební povolení. Oproti předcházejícímu stavu přípravy byl tento úsek prodloužen. Trasa bude v následné fázi DSP začínat za MÚK Řídký.

Janov – Opatovec
Na stavbu je vydáno stanovisko EIA, zpracována studie proveditelnosti a hodnocení ekonomické efektivnosti stavby (pro celý tah Opatovice–Mohelnice), která byla dne 16. 5. 2014 Centrální komisí MD schválena. Byl zpracován záměr projektu, který byl předložen v 06/2014 ke schválení na MD a dne 4. 9. 2014 byl Centrální komisí MD schválen.
V  srpnu 2016 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Následně byla ihned zahájena inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Veřejné projednání územního řízení se uskutečnilo 27. 2. 2018 ve Svitavách. K vydání územního rozhodnutí o umístění stavby došlo 27. 4. 2018. Proti vydanému ÚR bylo následně podáno odvolání. K 11/2018 KÚPK odvolání zamítl a potvrdil platnost vydaného ÚR. Proti rozhodnutí se nelze dále odvolat. V 10/2018 byl dokončen podrobný geotechnický průzkum. Byl dokončen podrobný geotechnický průzkum, který bude sloužit pro potřeby zpracování dokumentace pro stavební povolení. Byly zahájeny práce na DSP. Ve stupni DSP se již dále nepočítalo s výstavbou MÚK Mikuleč, která byla z plánů vypuštěna. Kvůli této úpravě nebyla nutná změna ÚR.
Opatovec – Staré Město
Na stavbu je vydáno stanovisko EIA, zpracována studie proveditelnosti a hodnocení ekonomické efektivnosti stavby (pro celý tah Opatovice–Mohelnice), která byla dne 16. 5. 2014 Centrální komisí MD schválena. Byl zpracován záměr projektu, který byl předložen v 06/2014 ke schválení na MD a dne 4. 9. 2014 byl Centrální komisí MD schválen

Územní řízení bylo zahájeno v srpnu 2018 a v listopadu 2018 se ve Svitavách uskutečnilo veřejné projednání. K vydání ÚR došlo v březnu 2019 a koncem dubna 2019 nabylo ÚR právní moci.

Na přivaděč z D35 ke stávající I/35 (stavba „I/35 Staré Město, připojení na D35“) na konci úseku bylo vedeno samostatné územní řízení. Veřejné projednání se uskutečnilo v březnu 2019 v Moravské Třebové. Územní rozhodnutí bylo vydáno v květnu 2019. V rámci zpracování DSP již budou obě stavby připravovány společně jako jeden celek.

Zhotovitel DSP byl vysoutěžen a 10. 9. 2019 byla podepsaná smlouva. Práce na DSP již byly zahájeny.

Stále probíhá podrobný GTP, který je rozdělen na tři dílčí úseky (předpoklad dokončení poslední části v 05/2020).

Staré Město – Mohelnice
Na území Pardubického a Olomouckého kraje je koridor trasy D35 stabilizován v zásadách územního rozvoje obou krajů. Byla zpracována a na Ministerstvo životního prostředí předána dokumentace EIA. Ministerstvo životního prostředí vrátilo v březnu roku 2012 dokumentaci EIA k přepracování nebo doplnění na základě doporučení zpracovatele posudku k dokumentaci EIA.
Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko pro úsek mezi Starým Městem na Svitavsku a Mohelnicí v únoru 2018. Souhlasné stanovisko MŽP je zásadním posunem v přípravě stavby. Po vydání stanoviska a stabilizaci trasy byl zpracován záměr projektu, který byl následně schválen v září  2018. V roce 2019 bude zpracována DÚR a bude také probíhat inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí. V 03/2019 bylo provedeno geodetické zaměření trasy. Prioritu by měl mít obchvat Mohelnice s navazujícím napojením související stavby obchvatu Libivé (stavba „I/44 Mohelnice–Vlachov“). Následně bude řešen zbytek dálnice D35 směrem na západ kolem Maletína ke Starému Městu.
Mohelnice – Olomouc
Úsek Mohelnice – Olomouc je stavebně dokončen v kategorii S 22/100. 
Výhledově se předpokládá homogenizace na kategorii R 25,5/120.
Křelov – Slavonín, 2. etapa
V roce 2006 schválilo Ministerstvo dopravy investiční záměr. Dokumentace pro územní rozhodnutí a expertíza DÚR byla dodána v 11/2013. V roce 2008 proběhl předběžný geotechnický průzkum a zaměření.

Vzhledem k tomu, že EIA byla schválena podle zákona č. 244/1992 Sb. bylo nutné vypracovat nové posudky. ŘSD získalo od ministerstva životního prostřední souhlasné stanovisko v únoru 2018.
Je odevzdán čistopis aktualizované dokumentace k územnímu rozhodnutí, probíhá inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí a jsou rozeslány všechny žádosti o stanoviska. V rámci majetkoprávní přípravy bude nutné vypořádat 180 listů vlastnictví.
Olomouc – Lipník nad Bečvou
S výjímkou krátkého úseku západního obchvatu Olomouce (stavba Křelov – Slavnonín, 2. etapa) je úsek stavebně dokončen.
Úsek Topolany – Slavonín v kategorii R 22,5/120, úsek Slavonín – Přáslavice  v kategorii R 26,5/120 a úsek Přáslavice – Lipník nad Bečvou v kategorii D 26,5/120.

Vznik a historický vývoj dálnice d35

Dálnice D35 představuje v současných plánech české dálniční sítě tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu. Poprvé se tato komunikace objevila v plánech dálniční sítě již v roce 1963 jako dálnice D35, vedoucí v trase Hradec Králové – Litomyšl – Svitavy– Jevíčko – Konice – Olomouc – Lipník nad Bečvou, kde se měla napojovat na dálnici D47 (dnes D1).
Začátkem devadesátých let byly jako součást D35 u Olomouce rozestavěny první dva stavební úseky tohoto dálničního tahu, ostatní stavby již byly připravovány v parametrech dálnice. V roce 1993 totiž došlo k předefinování priorit výstavby i jednotlivých tahů, od tohoto roku je tak D35 plánována již v současné trase Liberec – Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Tato z velké části zatím jen plánovaná dálnice propojuje čtyři krajská města a kříží dalších šest definovaných tahů dálniční sítě, konkrétně jde o R10 u Turnova, D11 u Hradce Králové (se kterou má společný peážní úsek), plánovanou R43 u Moravské Třebové, R46 a R55 u Olomouce a nakonec plynule navazuje na již vybudovaný úsek dálnice D1 u Lipníku nad Bečvou ve směru na Ostravu. S celkovou délkou přes 260 km půjde o nejdelší českou rychlostní silnici. D35 je v celé svojí délce součástí doplňkového tahu E442 evropské sítě E silnic.

Z celého tahu D35 je již v provozu několik vzájemně nepropojených částí, konkrétně se jedná o úseky Liberec – Turnov (R10), Sedlice (D11) – Opatovice, Mohelnice – Olomouc, a částečně nedokončený obchvat Olomouce s navazujícím úsekem Olomouc – Lipník nad Bečvou (D1). Nejstarší částí D35 je úsek mezi Mohelnicí a Olomoucí, který byl realizován v rámci tzv. „Velkých oprav“, jednotlivé stavby tu byly uváděny do provozu mezi lety 1978–1986. Od konce 80. let probíhala i výstavba a modernizace silnice I/35 mezi Turnovem a Libercem v návaznosti na budovanou rychlostní silnici R10 z Prahy. Práce na tomto úseku byly ukončeny v srpnu 2008 dokončením modernizace úseku mezi Jeřmanicemi a Rádelským Mlýnem. Do Liberce je tak nyní možné díky R10 a tomuto úseku D35 dojet z Prahy bez přerušení po rychlostních silnicích. V rámci projektu dálnice D35 probíhala na začátku 90. let příprava výstavby prvních úseků této dálnice (v dálničních parametrech), po roce 1993 připravované již jako dálnice D35 .
Koncem devadesátých let pak byla zprovozněna část D35 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou, v říjnu 2003 byl slavnostně otevřen jižní obchvat Olomouce, v listopadu 2007 pak i západní část obchvatu města s provizorním napojením na trasu tzv. Severního spoje u Topolan. Tímto byla z tohoto krajského města odvedena převážná část tranzitní dopravy. Nejmladším provozovaným úsekem D35 je pak v listopadu 2009 zprovozněná 3 km dlouhá stavba D35 Sedlice – Opatovice, která napojuje na dálnici D11 silnici I/37, tedy čtyřpruhovou silniční spojku mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Tento úsek je zároveň symbolickým počátkem výstavby klíčového úseku D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, od něj má plynule pokračovat výstavba navazujících úseků přes celý Pardubický kraj.

Zejména část D35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí tvoří v návaznosti na dálnici D11 z Prahy páteřní část této komunikace a jsou tu také plánovány nejvyšší intenzity dopravy z celé D35, a to v rozmezí 31 až 53 tisíc vozidel za 24 hodin v obou směrech pro rok 2040. Neexistencí této části komunikace trpí zejména lidé v obcích ležících na současné silnici I/35, s postupnou dostavbou dalších úseků D35 zároveň vzrůstá atraktivita této silnice jako spojení středních a východních Čech se střední a severní Moravou a tím dochází k dalšímu nárůstu dopravního zatížení na stávající trase.

Urychlená dostavba D35, především v chybějícím úseku mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, patří mezi nejvyšší priority v současných plánech na dostavbu české dálniční sítě. Důkazem této skutečnosti jsou i např. usnesení vlády ze dne 5. 1. 2009 o jmenování zmocněnce vlády pro liniovou výstavbu dálnice D35 nebo zákon ze dne 4. 11. 2009 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který byl přijat i díky tlaku na urychlenou dostavbu této páteřní komunikace.

INFOCENTRUM D35

Informační centrum dopravních staveb Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě.
Je určeno jak odborné, tak především laické veřejnosti k informování o postupu přípravy a výstavby nejen jednotlivých úseků dálnice D35, ale i ostatních silničních staveb v Pardubickém kraji.
Úřední hodiny jsou každý uterý od 14 do 16 hod. Je také možné domluvit si návštěvu Informačního centra i mimo úřední hodiny.
Adresa místa infocentra
B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Kontaktní osoba
Bohuslav Fencl
Tel.: 602 701 303
E-mail: bohuslav.fencl@seznam.cz

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111