l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou
24. 5. 2018

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podepsalo smlouvu se společností Eurovia na stavbu části dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem na Pardubicku, uvedl web euro.cz.

18. 5. 2018

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výsledky výběrového řízení výstavbu na 12,6 kilometru dlouhého úseku dálnice D35 z Opatovic do Časů.

Úseky rychlostní silnice

skrýt legendu

Novinky

Eurovia postaví část dálnice D35

24. 5. 2018
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podepsalo smlouvu se společností Eurovia na stavbu části dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem na Pardubicku, uvedl web euro.cz.

Antimonopolní úřad zrušil tendr na stavbu silnice D35 z Opatovic do Časů

18. 5. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výsledky výběrového řízení výstavbu na 12,6 kilometru dlouhého úseku dálnice D35 z Opatovic do Časů.

Úřad řekl své ano prvnímu úseku D35 kolem Mýta

26. 4. 2018
Budoucí obchvat Vysokého Mýta získal jako první z plánovaných úseků D35 v kraji klíčový souhlas s trasou.

Harmonogram přípravy a výstavby

Informace o stavu, přípravě a realizaci silnice R35 od státní hranice až po Lipník nad Bečvou v jednotlivých úsecích. Harmonogram byl aktualizován k 13.06. 2014. 
Státní hranice - Hrádek nad Nisou - Bílý Kostel
Tento úsek byl vybudován jako dvoupruhová silnice I.třídy a obchvat obcí Hrádek nad Nisou, Grabštejn a Bílý Kostel. 
K dokončení stavby došlo v roce 2014, slavnostně byla tato stavba uvedena do provozu dne 1.7.2014.
Bílý Kostel – Liberec
Tento úsek silnice I/35 je stabilizovaný, v komfortním čtyřpruhu. Pouze na území statutárního města Liberec je silnice I.třídy velmi využívaná jako rychlé propojení mezi jednotlivými částmi města a jakákoliv částečná uzavírka či dopravní nehoda má okamžitý vliv na kongesce nejen na tomto průtahu městem, ale i na napojovaných místních komunikacích. Proto ŘSD, Správa Liberec, postupnými kroky zkapacitňuje některé úseky o třetí, většinou kolektorový jízdní pruh. 
Jedná se zejména o úsek MÚK Nákladní a Klatovská, tedy nájezd z ulice Nákladní na I/35 a sjezd na I/14 ve směru na Kunratice a Jablonec nad Nisou (kde poslední úsek se právě v období let 2016-2018 přestavuje ze silnice III.třídy na přeložku I/14). Podobně se připravuje kolektorový třetí jízdní pruh i v obráceném směru z nájezdu ze silnice I/14 ke sjezdu do Košické ulice (nejkratší spojení do dolního centra města).
Liberec - Turnov
Také tento úsek silnice I/35 je stabilizovaný, v komfortním čtyřpruhu. Pouze hluboké údolí Mohelky a křižovatka silnice I/35 s I/65 – tzv. MÚK Rádelský Mlýn je místem častých dopravních nehod, neboť řešení křižovatky vycházelo z původních intenzit a starého významu těchto silnic. S ohledem na stavebně technické uspořádání větví MÚK, které není v souladu s technickými předpisy, je navržena komplexní přestavba křižovatky. Je navrženo takové technické řešení, které odstraňuje dopravní závady a snižuje riziko dopravních nehod v řešené křižovatce. Zároveň přitom podstatným způsobem vylepšuje technické parametry křižovatky. 
V rámci úprav bude odstraněna vratná větev s poloměrem 12 m kolem vnitřní hrany vozovky, bude odstraněno ostré úrovňové křížení tří větví křižovatky, kde není v současné době zajištěn dostatečný rozhled a je zvětšen o 100 m poloměr směrového oblouku na trase I/35 v prostoru křižovatky. Na stavbu je zpracována TS (08/2015) a ZP předložen ke schválení. V roce 2016 bude následovat proces EIA a dále pak i dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Předpoklad realizace této stavby je v letech  2018 – 2019. 
Turnov – Jičín
Úsek Turnov – Jičín nemá stabilizovanou trasu, probíhá zpracování oznámení EIA jako podklad pro zjišťovací řízení. Po něm bude následovat zpracování dokumentace EIA a poté územní a stavební řízení.
Jedná se o úsek s nejnižšími plánovanými intenzitami z celé R35, i z tohoto důvodu má být vystavěn jako poslední ze všech úseků R35.
Jičín – Hradec Králové
Tento úsek má délku 36 km a je připravován v kategorii R 25,5/120. Předpokládá se budování dálnice D35 po etapách, postupně ve 4 stavbách, nejprve bude postavena stavba D35 Úlibice, obchvat a v dalších fázích bude dálnice D35 budována ve směru od křižovatky Plotiště (od Hradce Králové směrem na Úlibice) tak, aby stavbadálnice D35 navazovala na realizaci dálnice D11 – stavbu 1106. Na tomto úseku jsou zpracovány všechny dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a probíhá verifikace EIA ( Stanovisko MŽP bylo vydáno  4. 7. 2008 pro celý 36 km úsek a Závazné stanovisko k ověření souladu pro celý úsek bylo vydáno 14. 10. 2015). 
Dne 18. 8. 2011, v právní moci 20. 4. 2012, bylo vydáno územní rozhodnutí pro část stavby Úlibice – obchvat, s platností na 15 let. Ostatní části stavby Úlibice-obchvat v procesu ÚŘ váznou na čtyřletém řešení nového územního plánu obce Úlibice. Druhé ÚR bylo vydáno 17. 12. 2012, v PM 4. 5. 2013, na stavbu Hořice – Sadová, taktéž s platností ÚR na 15 let. Na stavbu Úlibice – Hořice byla podána dne 4. 6. 2014 žádost o vydání ÚR; díky novele zákona o vlivu staveb na ŽP se musí verifikovat EIA, před vydáním územního rozhodnutí. 
stavba D35 Úlibice obchvat
délka :1,641 km R 35 a 1,983 km I/16, součástí je MÚK Úlibice
Na stavbu D35  Úlibice obchvat bylo vydáno územní rozhodnutí pro část  silnice R35 (km 0,700-1,200) dne 9.11.2011 a nabylo právní moci 20.4.2012, na část v km 0.000-0,700 je vypracovaná DÚR ( s  aktualizovanou MÚK Úlibice dle nové prognózy intenzit dopavy z 04/2012).  Probíhá zpracování nového územního plánu obce Úlibice, do kterého bude zahrnuto i zkapacitnění silnice I/16 jako stavby veřejně prospěšné. Podmínkou obce  pro tento akt je realizace celého obchvatu ( t..j včetně přeložky I/16) jako jeden celek.
Předpokládá se schválení ÚP během roku 2016, potom bude následovat vydání ÚR na 2.část D35 a poté bude následovat dopracování DÚR na I/16 a vydání třetího územního rozhodnutí. Stavba obchvatu Úlibic se pak pro stavební řízení bude projetovat jakko jeden celek.., na další stavby územní řízení probíhají nebo se připravují podklady pro jejich zahájení. Dne 20.1.2015 centrální komise MD schválila aktualizovaný záměr projektu.
stavba D35 Úlibice - Hořice
délka: 16,346 m, součástí je MÚK Chomutice
Na stavbu je vypracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, která se projednává. ŘSD požádalo o vydání územního rozhodnutí v červnu 2014, územní řízení probíhá. Předpokládá se vydání ÚR během roku 2016.
Dne 20.1.2015 centrální komise schválila atualizovaný záměr projektu. Probíhá podrobný geotechnický průzkum, který bude dokončen na jaře roku 2016. V květnu 2015 byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem DSP/IČ.
stavba D35 Hoříce - Sadová
délka 10,450 km, součástí je MÚK Hořice
Na stabvbu je vypracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí bylo dne 17.12.2012 vydáno. Vzhledem k podanému odvolání obcí Stracov a Klenice několia účástníků řízení předal stavební úřad v Hořicích spis se stanoviskem nadřízenému orgánu.
Odvolací orgán KÚ KHK zamítl všechny námitky v plném rozsahu a ÚR nabylo právní moci dne 4.5.2013. V roce 2015 probíhal podrobný geotechnický průzkum. V dubnu 2015 byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem DSP/IČ. 
stavba D35 Sadová - Plotiště
délka 7,537 km, součástí je MÚK Sadová
Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní řízení, která byla v roce 2013 aktualizována v souvislosti se změnou MÚK Plotiště, která je součástí stavby D11-1106, do níž se tavba D35 napojuje. Šlo o zapojení stávající silnice I/35 (budoucí doprovodné II/635) do MÚK Plotště. Ze tří variant napojení byla vybrána varianta napojení ze západní strany od obce Bříza. Na stavbu probíhá inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí. V říjnu 2014 ŘSD požádalo o vydání územního rozhodnutí.
Územní řízení však mohlo být zahájeno až po zveřejnění výsledku zjišťovacího řízení EIA. MŽP dne 21.1.2015 zveřejnilo závěr zjišťovacího řízení. Na zíkladě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a územního samosprávného celku dospělo k názoru, že posunutí MÚK Sadová nemá významný vliv na životní prostedí a záměr nebude posuzován podle zákona. Předpoklad vydání UR je na začátku roku 2016. Také na tuto stavbu schválila centrální komise MD dne 20.1. 2015 aktualizovaný záměr projektu.
stavba Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice n. L.
Kategorie:R 35 R 24,5/120 a R 25,5/120 -přechod za estakádou v místě odbočovacích a připojovacích pruhů I/37 S 24,5/100

Délka: R 35 4,200 km, I/37 3,920 km

První stavba byla zahájena v listopadu 2006.  Stavební práce postupovaly dle harmonogramu, stavba byla 27.11.2009 uvedena do provozu, a do konce června 2010 probíhaly dokončovací práce. Tuto stavbu prováděla Skanska DS a.s.
Dne 19. 11. 2008 byl podepsán Schvalovací protokol OPD pro tento projekt (1. a 2. stavba – celkové náklady 3,6 mld. Kč).
Na tuto navazuje 2.stavba -rozšíření stavby o přemostění MÚK Opatovice silnicí R 35, tzv. třetí patro. Jedná se o mostní estakádu dl. 1000 m, včetně připojovacích ramp do kruhové křižovatky na východním předmostí v dl. 320 m a 245 m (a stometrový úsek R 35 v násypu). Dne 21.6.2010 byla stavba zahájena předáním staveniště. Stavbu provádí sdružení Skanska – Metrostav. Na základě stanoviska Ministerstva dopravy a následného pokynu generálního ředitele byl správcem stavby vydán pokyn k přerušení prací. Tyto práce byly dne 20.8.2010 přerušeny. Stavební práce byly znovu obnoveny v červnu 2013 a stavba bude dokončena do konce roku 2015. Stavba je spolufinancována z Operačního programu doprava.
stavby Opatovice – Časy, Časy – Ostrov
Kategorie: R 25,5/120
Délka: 26,1 km (12,6 a 13,5)

Koridor trasy je stabilizován územním plánem Pardubického kraje (nyní ZÚR Pk), v roce 2006 bylo vydáno stanovisko EIA. Bylo provedeno geodetické zaměření území a dokončen předběžný geotechnický průzkum.
Od r. 2007 probíhá monitoring lesáka rumělkového (EVL Uhersko), motáka pilicha a kalouse pustovky (Ptačí oblast Komárov). V listopadu 2009 byly dokončeny Dokumentace pro územní rozhodnutí. V lednu 2010 byla dokončena expertíza těchto DÚR. DÚR byly dle expertízy upraveny v dubnu 2010 a bylo provedeno jejich projednání k získání územního rozhodnutí.
Opatovice – Časy
Na stavbu Opatovice – Časy byl 7.2.2011 Městský úřad Sezemice  požádán o vydání územního rozhodnutí a  dne 7.6.2011 bylo rozhodnutí o umístění stavby vydáno. K tomuto rozhodnutí byla podána 2 odvolání (p. Seidlem  jako vlastníkem pozemku a za obec Časy jako starostou obce). Rozhodnutím odvolacího orgánu (Krajského úřadu Pardubického kraje) dne 5.10.2011 bylo územní řízení zrušeno a vráceno k novému projednání. Proběhlo pokračování územního řízení, veřejné ústní jednání bylo18.1.2012 a 17.5.2012 bylo územní rozhodnutí vydáno.  Odvolání proti tomuto územnímu rozhodnutí bylo dne 5.10.2012 zamítnuto a  dne 30.10.2012 toto nabylo právní moci.  Byl dokončen podrobný geotechnický průzkum jako podklad pro Dokumentaci pro stavební povolení. Podpisem smlouvy o dílo bylo dne 21.12.2012  dokončeno výběrové řízení na zpracování DSP. Probíhají projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení. V listopadu 2012 byly zahájeny výkupy pozemků. Pro urychlení přípravy stavby probíhaly výkupy již v průběhu zpracování DSP po dokončení jednotlivých objektů a upřesnění jednotlivých trvalých i dočasných záborů a věcných břemen. Výkupy byly realizovány za cenu minimální 100 Kč/m2 stanovenou cenovým věstníkem - výměrem MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Po účinnosti zákona 405/2012 Sb., kterým se mění zakon 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zákon 184/2006 Sb. o vyvlastnění, byla snížena cena i při využití 100% navýšení na 30 Kč/m2. Tato změna ceny značně znevýhodnila vlastníky pozemků, kterým nemohly být zaslány smlouvy před účinností zák.405/2012 Sb., tedy před 1.2.2013.
Následkem této sktečnosti došlo ke zpomalení procesu výkupů pozemků, většina vlastníků neakceptovala navržené smlouvy a ŘSD muselo připravovat návrhy na vyvlastnění. Prvních 28 vyvlastňovacích řízení bylo zahájeno. Vzhledem k tomu, že se v dubnu 2013 začala v Poslanecké sněmovně projednávat novela zákona 416/2009 Sb. (předložená ministrem dopravy),  jejímž cílem bylo vrátit ceny výkupní  pozemků potřebných pro stavbu silnice na  vyšší úroveň.   Ředitelství silnic a dálnic proto zastavilo proces výkupů pozemků a požádalo o přerušení vyvlastňovacích řízení. Novela zákona byla schválena a na konci srpna 2014 vyšla ve Sbírce zákonů (174/2014 Sb.) a je účinná od 13.9.2014. Ministerstvo dopravy vydalo směrnici k této novele. Ředitelství silnic a dálnic na základě těchto dokumentů obnovilo proces výkupů pozemků. Postupně obesílá vlastníky pozemků novými návrhy kupních smluv. Cena je stanovena jako osminásobek ceny obvyklé, v případě této stavby tedy 120 Kč/m2 . Návrh kupní smlouvy již obdrželo 100% vlastníků, a přes 90% z těchto smluv je podepsána. Dvacet jedna ze zahájených vyvlastnění bylo ukončeno, protože došlo k podisu smlouvy. Jsou zahajována  nová vyvlastnění těch vlastníků, kteří nesouhlasí s navrženou cenou.
Časy – Ostrov
Na stavbu Časy – Ostrov bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby Městským úřadem v Holicích dne 30.11.2010. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.1.2011. Na navazující kilometrový úsek R35 a provizorní napojení R35 za obcí Časy proběhlo územní řízení , rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 14.1.2011 a nabylo právní moci 22.2.2011. I v tomto úseku byl dokončen podrobný geotechnický průzkum jako podklad pro Dokumentaci pro stavební povolení a podpoisem smlouvy balo dne 21.12.2012 dokončeno výběrové řízení na zpracování DSP. Probíhají projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení.  V říjnu 2012 byly zahájeny výkupy pozemků. Pro urychlení přípravy stavby probíhaly výkupy již v průběhu zpracování DSP po dokončení jednotlivých objektů a upřesnění jednotlivých trvalých i dočasných záborů a věcných břemen. Výkupy byly realizovány za cenu minimální 100 Kč/m2 stanovenou cenovým věstníkem - výměrem MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Po účinnosti zákona 405/2012 Sb., kterým se mění zakon 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zákon 184/2006 Sb. o vyvlastnění, byla snížena cena i při využití 100% navýšení na 30 Kč/m2. Tato změna ceny značně znevýhodnila vlastníky pozemků, kterým nemohly být zaslány smlouvy před účinností zák.405/2012 Sb., tedy před 1.2.2013. Následkem této sktečnosti došlo ke zpomalení prcesu výkupů pozemků, většina vlastníků neakceptovala navržené smlouvy a ŘSD muselo připravovat návrhy na vyvlastnění.
Vzhledem k tomu, že se v dubnu 2013 začala v Poslanecké sněmovně projednávat novela zákona 416/2009 Sb. (předložená ministrem dopravy),  jejímž cílem bylo vrátit ceny výkupní  pozemků potřebných pro stavbu silnice na úroveň před 1.2.2013. Ředitelství silnic a dálnic proto zastavilo proces výkupů pozemků .Po přijetí novely zákona, po 13.9.2014, kdy nabyla účinnosti a po vydání směrnice ministerstva dopravy k této novele ŘSD obnovilo výkupy. Vlastníky obeslalo novými návrhy kupních smluv. Cena je stanovena jako osminásobek ceny obvyklé, v případě této stavby tedy 120 Kč/m2. Návrh kupní smlouvy již obdrželo 100% vlastníků a přes 70%  těchto smluv je podepána. Jsou zahajována vyvalstnění vlastníků, kteří nesouhlasí s navrženou cenou.

Předpokládané stavební náklady pro úsek Opatovice n.L.- Časy jsou 6,4 mld. Kč, pro úsek Časy- Ostrov 5,5 mld. Kč. Je počítáno se zařazením staveb do třetí etapy Operačního programu doprava  Předokládá se realizace staveb v letech 2016-2019. (Zahájení obou staveb se předpokládá zároveň, koncem roku 2016).
úsek Ostrov – Staré Město
V tomto úseku byl 30.10.2012 dokončen proces EIA vydáním souhlasného  Stanoviska EIA Minsterstvem životního prostředí . Přípravu převzala od oddělení předinvestiční připravy generálního ředitelství Správa Pardubice. Je vypracována Studie proveditelnosti  včetně posouzení ekonomické efektivnosti stavby metodou HDM-4. Toto posouzení je nezbytným předpokladem další přípravy staveb, v květnu 2013 bylo shváleno centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. Tento šedesátikilometrový úsek je rozdělen do šesti staveb, na které jsou vypracovány  Záměry projektu které byly v červnu 2014 předloženy na Ministerstvo dopravy ČR ke schválení a v září byly tyto záměry schváleny. 
Jedná se o úseky Ostrov - Vysoké Mýto, Vysoké Mýto - Džbánov, Džbánov - Litomyšl, Litommyšl -Janov, Janov -Opatovec a Opatovec - Staré Město. Byly zpracovány projekty předběžných geotechnických průzkumů a u pěti staveb byly provedeny  průzkumnéh práce. Na posledním  úseku, kde bude téměř šestikilometrový tunel, průzkumné práce probíhají a budou dokončeny  do konce roku 2015. Na jednotlivé stavby jsou dokončena výběrová řízení na zhotovitele projektových dokumentacích pro územní rozhodnutí a zahajují se projekční práce.
Staré Město – Mohelnice
Úsek se nachází ve fázi posuzování vlivů na životní prostředí. Po vydání stanoviska MŽP bude následovat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a územní řízení.
Toto bude zajišťovat Správa Olomouc. S  městem Mohelnice řeší požadavky na změnu napojení města na R35.
Mohelnice – Olomouc
Úsek Mohelnice – Olomouc je stavebně dokončen v kategorii S 22/100. 
Výhledově se předpokládá homogenizace na kategorii R 25,5/120.
Olomouc – Lipník nad Bečvou
S výjímkou krátkého úseku západního obchvatu Olomouce (stavba Křelov – Slavnonín, 2. etapa) je úsek stavebně dokončen.
Úsek Topolany – Slavonín v kategorii R 22,5/120, úsek Slavonín – Přáslavice  v kategorii R 26,5/120 a úsek Přáslavice – Lipník nad Bečvou v kategorii D 26,5/120.

Vznik a historický vývoj dálnice d35

Rychlostní silnice R35 představuje v současných plánech české dálniční sítě tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu. Poprvé se tato komunikace objevila v plánech dálniční sítě již v roce 1963 jako dálnice D35, vedoucí v trase Hradec Králové – Litomyšl – Svitavy– Jevíčko – Konice – Olomouc – Lipník nad Bečvou, kde se měla napojovat na dálnici D47 (dnes D1).
Začátkem devadesátých let byly jako součást D35 u Olomouce rozestavěny první dva stavební úseky tohoto dálničního tahu, ostatní stavby již byly připravovány v parametrech rychlostní silnice. V roce 1993 totiž došlo k předefinování priorit výstavby i jednotlivých tahů, od tohoto roku je tak R35 plánována již v současné trase Liberec – Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Tato z velké části zatím jen plánovaná rychlostní silnice propojuje čtyři krajská města a kříží dalších šest definovaných tahů dálniční sítě, konkrétně jde o R10 u Turnova, D11 u Hradce Králové (se kterou má společný peážní úsek), plánovanou R43 u Moravské Třebové, R46 a R55 u Olomouce a nakonec plynule navazuje na již vybudovaný úsek dálnice D1 u Lipníku nad Bečvou ve směru na Ostravu. S celkovou délkou přes 260 km půjde o nejdelší českou rychlostní silnici. R35 je v celé svojí délce součástí doplňkového tahu E442 evropské sítě E silnic.

Z celého tahu R35 je již v provozu několik vzájemně nepropojených částí, konkrétně se jedná o úseky Liberec – Turnov (R10), Sedlice (D11) – Opatovice, Mohelnice – Olomouc, a částečně nedokončený obchvat Olomouce s navazujícím úsekem Olomouc – Lipník nad Bečvou (D1). Nejstarší částí R35 je úsek mezi Mohelnicí a Olomoucí, který byl realizován v rámci tzv. „Velkých oprav“, jednotlivé stavby tu byly uváděny do provozu mezi lety 1978–1986. Od konce 80. let probíhala i výstavba a modernizace silnice I/35 mezi Turnovem a Libercem v návaznosti na budovanou rychlostní silnici R10 z Prahy. Práce na tomto úseku byly ukončeny v srpnu 2008 dokončením modernizace úseku mezi Jeřmanicemi a Rádelským Mlýnem. Do Liberce je tak nyní možné díky R10 a tomuto úseku R35 dojet z Prahy bez přerušení po rychlostních silnicích. V rámci projektu dálnice D35 probíhala na začátku 90. let příprava výstavby prvních úseků této dálnice (v dálničních parametrech), po roce 1993 připravované již jako rychlostní silnice R35.
Koncem devadesátých let pak byla zprovozněna část R35 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou, v říjnu 2003 byl slavnostně otevřen jižní obchvat Olomouce, v listopadu 2007 pak i západní část obchvatu města s provizorním napojením na trasu tzv. Severního spoje u Topolan. Tímto byla z tohoto krajského města odvedena převážná část tranzitní dopravy. Nejmladším provozovaným úsekem R35 je pak v listopadu 2009 zprovozněná 3 km dlouhá stavba R35 Sedlice – Opatovice, která napojuje na dálnici D11 silnici I/37, tedy čtyřpruhovou silniční spojku mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Tento úsek je zároveň symbolickým počátkem výstavby klíčového úseku R35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, od něj má plynule pokračovat výstavba navazujících úseků přes celý Pardubický kraj.

Zejména část R35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí tvoří v návaznosti na dálnici D11 z Prahy páteřní část této komunikace a jsou tu také plánovány nejvyšší intenzity dopravy z celé R35, a to v rozmezí 31 až 53 tisíc vozidel za 24 hodin v obou směrech pro rok 2040. Neexistencí této části komunikace trpí zejména lidé v obcích ležících na současné silnici I/35, s postupnou dostavbou dalších úseků R35 zároveň vzrůstá atraktivita této silnice jako spojení středních a východních Čech se střední a severní Moravou a tím dochází k dalšímu nárůstu dopravního zatížení na stávající trase.

Urychlená dostavba R35, především v chybějícím úseku mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, patří mezi nejvyšší priority v současných plánech na dostavbu české dálniční sítě. Důkazem této skutečnosti jsou i např. usnesení vlády ze dne 5. 1. 2009 o jmenování zmocněnce vlády pro liniovou výstavbu rychlostní silnice R35 nebo zákon ze dne 4. 11. 2009 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který byl přijat i díky tlaku na urychlenou dostavbu této páteřní komunikace.

INFOCENTRUM D35

Informační centrum dopravních staveb Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě.
Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s VOŠ a Střední školou stavební ve Vysokém Mýtě otevřelo 13. února 2013 Informační centrum dopravních staveb. Toto Informační centrum je v areálu školy a na jeho chodu se podílejí i studenti školy.

Je určeno jak odborné, tak především laické veřejnosti k informování o postupu přípravy a výstavby nejen jednotlivých úseků rychlostní silnice R35, ale i ostatních silničních staveb v Pardubickém kraji. Návštěvníkům jsou k dispozici
informační materiály věnované stavbám silnic, jsou promítány vizualizace připravovaných staveb. Jsou zde pořádána různá jednání, semináře a konference.

Úřední hodiny jsou každou středu od 14 do 16 hod. Na níže uvedeném e-mailu a telefonu stavební školy bude také možné domluvit si návštěvu Informačního centra i mimo úřední hodiny.
Vyšší odborná škola
stavební a Střední škola stavební
Komenského 1/II, 566 19 Vysoké Mýto
Adresa místa infocentra
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební 
Kpt. Poplera 272/II, 566 01 Vysoké Mýto
Kontaktní osoba
Ing. Pavel Vacek
Tel.: 465 420 314
E-mail: vacek@stavebniskola.cz

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111