l   Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Novinky

Dálnice D35

Výstavba silnice I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou

24. 9. 2009

Po vybudování silnice na polské straně dojde k propojení s polskou silniční sítí a na německé straně prostřednictvím silnice B178 z Zittau na dálnici A4 u města Bautzen (Budyšín) k napojení na německou dálniční síť. Po vybudování úseku Bílý Kostel– Hrádek nad Nisou bude silnice I/35 sloužit osobní a nákladní dopravě mezi Českou republikou, Polskem a Spolkovou republikou Německo. Silnice I/35 bude realizována v kategorii S11,5/80 celkové délky 7,636 km s asfaltovým krytem. Trasa je vedena volným nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích s minimálním zásahem do lesních porostů. Stavba silnice I/35 zahrnuje kromě hlavní trasy přestavbu mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel, výstavbu dvou nových křižovatek (Václavice a Hrádek n.N.), přeložku silnice III/2712 a 6 přeložek místních, respektive účelových komunikací a polních cest, 11 mostních objektů, dvě opěrné a jednu zárubní zeď, vybudování systému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí, stavbu protihlukových clon a realizaci vegetačních úprav.

Trasa silnice I/35 vychází z mimoúrovňové křižovatky (MÚK) silnic I/13 a I/35 v Bílém Kostele, která bude přestavěna v rámci této stavby. Z křižovatky trasa stoupá severním směrem východně od hřbitova v Bílém Kostele přes údolí Farského potoka a bezejmenné vodoteče, které překonává dvěma mostními objekty, k Hlásnému vrchu. V tomto stoupaní je navržen přídatný jízdní pruh. Po obejití Hlásného vrchu se trasa stáčí k západu po zemědělských pozemcích v lokalitě Nad Pekařkou, mimoúrovňově kříží silnici III/2712 mezi Pekařkou a Václavicemi a po kraji lesního komplexu Na bažině vchází do vytěžené části dobývacího prostoru štěrkopísků Václavice. V tomto prostoru je navržena křižovatka Václavice napojující silnici III/2713, pískovnu a obec Václavice. Následně mostním objektem mimoúrovňově kříží silnici III/2713 mezi Václavicemi Grabštejnem i Václavickou přehradu . Po obejití lesního komplexu Bažantnice se trasa stáčí k západu a směřuje k Hrádku n.N, kde se v prostoru u rozvodny ČEZ napojuje na stávající silnici I/35 vybudovanou v roce 1999 jako obchvat Hrádku n.N. Napojení města je navrženo úrovňovou stykovou křižovatkou tvaru „T“ prodloužením větve stávající křižovatky.

Realizací přeložky silnice I/35 v úseku Bílý Kostel–Hrádek nad Nisou dojde jednak k odstranění nevyhovujících směrových a šířkových poměrů, a dále budou eliminovány závady na stávající trase z hlediska vlivu na životní prostředí, kdy současný provoz nepříznivě ovlivňuje přilehlou zástavbu hlukem a emisemi a dochází zde k častým střetům s migrující zvěří.

 

Dopravní význam stavby

Trasa nové silnice I/35 je vedena v poměrně členitém terénu se třemi výraznými příčnými údolími. Od km 1,4 až do km 2,2 terén prudce stoupá pod vrchol Hlásného vrchu a odtud plynule klesá až k Václavicím. V km 5,1–5,5 trasa přechází přes plochy, které bylydotčeny těžbou štěrkopísků. Území mezi Václavicemi a Hrádkem n. N. je mírně zvlněné, trasa mimoúrovňově kříží okraj vodní plochy Václavické přehrady. Terén, kterým je trasa vedena, je volný, nezastavěný, a převážná většina trasy je vedena po polích a loukách.Přeložka silnice I/35 je navržena v kategorii S 11,5/80 celkové délky 7636 metrů, s asfaltovým krytem. Trasa je vedena volným, nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích s minimálním zásahem do lesních porostů. Stavba silnice I/35 zahrnuje kromě hlavní trasy přestavbu mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel, výstavbu dvou nových křižovatek (Václavice a Hrádek nad Nisou), přeložku silnice III/2712 a šest přeložek místních, respektive účelových komunikací a polních cest, jedenácti mostních objektů, dvou opěrných a jedné zárubní zdi, vybudování systému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí, stavbu protihlukových clon a realizaci vegetačních úprav. Trasa silnice I/35 vychází z mimoúrovňové křižovatky (MÚK) silnic I/13 a I/35 v Bílém Kostele, která bude přestavěna v rámci této stavby. Z křižovatky trasa stoupá severním směrem východně od hřbitova v Bílém Kostele přes údolí Farského potoka a bezejmenné vodoteče, které překonává dvěma mostními objekty, k Hlásnému vrchu. V tomto stoupání je navržen přídatný jízdní pruh. Za Hlásným vrchem se trasa stáčí k západu po zemědělských pozemcích v lokalitě Nad Pekařkou, mimoúrovňově kříží silnici III/2712 mezi Pekařkou a Václavicemi a po kraji lesního komplexu Na bažině vchází do vytěžené části dobývacího prostoru štěrkopísků Václavice.V tomto prostoru je navržena křižovatka Václavice, napojující silnici III/2713, pískovnu a obec Václavice.

Informace o stavbě:
Název stavby: Silnice I/35 Bílý Kostel–Hrádek nad Nisou
Délka stavby: 7636 m
Kraj: Liberecký kraj
Cena stavby: 1 748 009 469 Kč
Zprovoznění: říjen 2011

KONTAKTY

pro D35 Královéhradeckém kraji
Ing. Michal Doubek
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové

E-mail: michal.doubek@rsd.cz
Tel.: +420 495 800 246, +420 725 145 455

pro I/35 Libereckém kraji
Ing. Martin Čulík
úsek výstavby, ŘSD ČR Správa Liberec

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

E-mail: martin.culik@rsd.cz
Tel.: +420 485 251 119, +420 606 625 746
pro D35 v Pardubickém kraji
Ing. Hana Jarolímová
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

E-mail: hana.jarolimova@rsd.cz
Tel.: +420 466 046 539, +420 725 936 024
pro D35 v Olomouckém kraji
Ing. Hana Urbánková
vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

E-mail: hana.urbankova@rsd.cz
Tel.: +420 785 759 311, +420 724 106 423
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

E-mail: posta@rsd.cz
Tel.: +420 241 084 111